ผู้ถือหุ้น SCN ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ 240 ล้านหุ้น

เรื่องที่น่าสนใจ

 

SCN จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 รูปแบบออนไลน์ โดยผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Warrant) ของบริษัท SCN-W1 และ SCN-W2 รวม 240 ล้านหุ้น เสริมความแข็งแกร่งของบริษัท รองรับการขยายธุรกิจเพิ่มในอนาคต

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัทได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมรับฟังการประชุมและลงมติในวาระต่างๆ รวมทั้งหมด 5 วาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติทุกวาระ โดยเฉพาะวาระการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Warrant) ของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะไม่คิดหุ้นมูลค่า ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น และ SCN-W2 จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น รวม 240 ล้านหุ้น โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นไปเพิ่มทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต เช่น การขยายพอร์ตลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมถึงธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และธุรกิจกัญชงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำระดับต้นๆ ของประเทศ ที่ดําเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่อง พร้อมทั้งสามารถสร้างรายได้และทํากําไรเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ SCN-W1 อายุ 1 ปี โดยกำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 และกำหนดให้วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ราคา 2.50 บาทต่อหุ้น

ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ SCN-W2 อายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 กำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 และกำหนดให้วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวิธีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ราคา 5 บาทต่อหุ้น

“การเพิ่มทุนครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ เพื่อเพิ่มความแข็งเกร่งให้บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านการเงินทุน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มในอนาคต” ดร.ฤทธี กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket