Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

คลายล๊อคให้ปลอดภัยกับการเดินทางท่องเที่ยว ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

1 Posts
1 Users
0 Likes
102 Views
werachai
(@werachai)
Posts: 2479
Noble Member
Topic starter
 

2021-11-12-121506

มาตราการคลายล๊อคทำให้หลายๆท่าน  ออกมาท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดกันมากขึ้น   จะดีไม่น้อยถ้าท่องเที่ยวแล้วได้รับอุ่นใจตลอดการเดินทาง ด้วย “ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง”

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง เป็นการประกันที่คุ้มครองผู้เอาประกัน  กรณีประสบอุบัติเหตุ ทำให้บาดเจ็บ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือ สูญเสียอวัยวะ  มือ เท้า สายตา หรือ เสียชีวิต  โดยอุบัติเหตุต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น  ดังนั้นผู้ที่ควรทำประกันอุบัติเหตุ  จึงควรเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งต้องการเดินทางไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่องเที่ยว   การติดต่อธุรกิจ  การดูงาน ฯ  ส่วนของผู้ที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ  ทำประกันการเดินทางแบบรายปี จะให้ความคุ้มครองในระยะเวลาที่นานกว่า

ประเภทของการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง  มี 2 ประเภทคือ

  1. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือได้รับบาดเจ็บต่อร่างกาย ต้องเข้ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  และ ยังรวมถึงกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายด้วย  โดยมีเงื่อนไขในการคุ้มครองเฉพาะในระหว่างระยะเวลาเดินทาง  ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งในประเทศ และ นอกประเทศไทย ตามเส้นทางที่ระบุไว้ (การเดินทางไปประเทศที่เสี่ยงเกินไป ประกันการเดินทางก็อาจจะไม่คุ้มครองได้)  ซึ่งการประกันภัยประเภทนี้มีทั้งแบบรายเดี่ยว รายครอบครัว และรายกลุ่ม

  1. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว  ต้องมีการทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับ  นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว  โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต  สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพไม่ต่ำกว่า 1,000,000  บาท ต่อคน  และ กรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 500,000  บาทต่อคน  และต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า ปี  นับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

ส่วนอัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  เช่น  จำนวนเงินความคุ้มครอง  อายุและสุขภาพของผู้เอาประกันภัย  เส้นทาง ยานพาหนะ จุดหมายปลายทาง  รวมถึง ระยะเวลาในการเดินทาง

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

  1. เสียชีวิต หรือ สูญเสียมือ เท้า สายตา บริษัทประกันภัย จะจ่ายค่าสินไหม ให้เป็นเงินก้อนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาท(กรณีเสียชีวิต)
  2. บาดเจ็บ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

ในปัจจุบันบริษัทประกันภัยหลายที่ ได้พัฒนารูปแบบการรับประกันภัยการเดินทางใหม่ๆ ขึ้น  โดยขยายความคุ้มครองเป็นเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม  เช่น ความเสียหาย/ความล่าช้า ของกระเป๋าเดินทาง การยกเลิก การหยุดชะงักการเดินทาง  ความล่าช้าของเที่ยวบิน  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและการส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล  เป็นต้น

ผู้ที่เดินทางจึงไม่ควรพลาดที่จะทำ ประกันการเดินทางเพราะเบี้ยประกันอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพัน  ในขณะที่ให้คุ้มครองหลักล้านเลยทีเดียวค่ะ

#ประกันภัยการเดินทาง
#ประกันการเดินทางในประเทศ 7-11
#ประกันการเดินทางในประเทศ pantip
#ประกันเดินทางในประเทศ ทิพย ประกันภัย
#msig ประกันเดินทางในประเทศ
#ประกันการเดินทางต่างประเทศ pantip
#ประกันการเดินทางไป อเมริกา
#ประกันเดินทาง อเมริกา Pantip

 
Posted : 12/11/2021 12:19 pm
Share: