Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

คุ้มครองหลายอย่าง ไว้ในกรมธรรม์เดียวกัน ด้วยการประกันภัย สำหรับเจ้าบ้าน

1 Posts
1 Users
0 Likes
106 Views
werachai
(@werachai)
Posts: 2479
Noble Member
Topic starter
 

อยากได้ความคุ้มครองหลายอย่างไว้ในกรมธรรม์เดียวกัน  เพื่อสะดวกในการต่ออายุการประกันภัยและช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการทำประกันภัยหลายประเภทหลายกรมธรรม์   ด้วย การประกันภัยเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นการประกันภัยที่มีจุดประสงค์ เพื่อให้ความคุ้มครองต่อผู้เป็นเจ้าของอาคาร ประเภทบ้านอยู่อาศัย สำนักงานในบ้าน หรือห้องชุด (แมนชั่น คอนโดมิเนียม)

การประกันประเภทนี้ ประกอบด้วย ความคุ้มครองต่อความเสียหายดังนี้

  • ความคุ้มครองต่ออาคารและทรัพย์สินในอาคาร

             บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออาคาร หรือต่อทรัพย์สินในอาคารที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ลมพายุ การระเบิดอากาศยานหรือสิ่งที่หล่นจากอากาศยาน น้ำท่วม การไหลล้นหรือการระเบิดของแท้งค์น้ำ การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือความพยายาม กระทำการดังกล่าว อาคารถูกชนโดยพาหนะทางบกที่ไม่ได้เป็นของหรืออยู่ในความควบคุมของผู้เอาประกันภัย หรือของสมาชิกในครอบครัว

  • ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวและการสูญเสียค่าเช่า

            ในกรณีที่อาคารที่พักอาศัยที่ทำประกันได้รับความเสียหาย จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จะต้องทำการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวเช่น บ้านเช่า  โรงแรม ฯ ในระหว่างรอดำเนินการซ่อมแซม

             ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของอาคารและมีรายได้จากการให้เช่าอาคารนั้น หากเกิดความเสียหายต่ออาคารจากภัยที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ จนทำให้เจ้าของอาคารต้องขาดรายได้ซึ่งเคยได้รับ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

  • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

             บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในฐานะเจ้าของอาคารที่เอาประกันภัย หรือในฐานะผู้เช่า ซึ่งพักอาศัยในอาคารที่เอาประกันภัย โดยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทั้งในส่วนร่างกายและทรัพย์สิน

  • ความคุ้มครองสำหรับเงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย

            หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุขณะที่อยู่ในอาคารที่ทำประกันภัย และเป็นเหตุให้เสียชีวิตทันที หรือได้รับบาดเจ็บอันมีสาเหตุมาจากภัยภายใต้ความคุ้มครองต่ออาคาร และทรัพย์สินในอาคารดังได้กล่าวมาแล้วนั้น และมีผลทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์

            ผู้เช่า ซึ่งเป็นผู้เช่าบ้าน ผู้เช่าคอนโดมิเนียม/ห้องชุด สามารถทำประกันภัย สำหรับเจ้าบ้านได้แต่จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะส่วนของความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของตน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น สำหรับตัวอาคารนั้น ผู้เช่าไม่สามารถนำไปทำประกันภัยได้ เนื่องจากไม่มีกรรมสิทธิ์หรือส่วนได้เสียในทรัพย์สินเหล่านั้นค่ะ

 

#ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน Home Cover Plus
#ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้านและการคุ้มครอง
#ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
#อัคคีภัยสำหรับเจ้าบ้าน
#ข้อแนะนำสำหรับผู้สนใจการประกันภัยเจ้าบ้าน
#ประกันอัคคีภัย vs ประกันภัยเจ้าบ้าน แบบไหนใช่สำหรับบ้านเรา

 

 
Posted : 26/11/2021 3:07 pm
Share: