Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

“ซ่อมคน ไม่ซ่อมรถ” อย่าลืมรถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. คุ้มครอง

1 Posts
1 Users
0 Likes
109 Views
werachai
(@werachai)
Posts: 2479
Noble Member
Topic starter
 

            เจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ และผู้ที่นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย (ประกันภัยพ.ร.บ. ต้องทำหรือ ต่อทุกปี)  หากไม่ทำ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000  บาท และหากผู้ใดที่นำรถไม่มีประกันมาใช้  ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000  บาท  ด้วยเช่นกัน  ดังนั้น  หากเป็นเจ้าของรถแล้วนำรถไปใช้โดยไม่มีประกัน ก็จะมีโทษปรับทั้งสองกระทงความผิดเลยนะค่ะ

            โดยประกันภัย พ.ร.บ. จะคุ้มครองทุกชีวิต  ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้น จะเป็นผู้ขับขี่  ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน  แต่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย เท่านั้น  ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน  ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุเราก็สามารถอุ่นใจได้ในระดับนึงว่ามีคนจ่ายค่าสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาล แทนเราอย่างแน่นอน

            ทำอย่างไรเมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ ?

 1. ให้จดทะเบียนรถหรือถ่ายภาพรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ
 2. รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
 3. แจ้งบริษัทกลาง 1791 หรือบริษัทประกันภัยของรถคันที่เกิดเหตุ หรือ แจ้งตำรวจ
 4. ให้แสดงบัตรประชาชน และ แจ้งข้อมูลทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุแก่ โรงพยาบาล

เอกสารประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทน ?

 • กรณีบาดเจ็บ (ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท)
 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย
 2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 3. บันทึกประจำวันของตำรวจ (พิสูจน์ความผิดแล้ว)
 • กรณีเสียชีวิต (เป็นค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายที่ผู้ประสบภัยได้รับ 200,000 – 500,000 บาท)
 1. ใบมรณบัตร
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
 4. สำเนาบัตรประชาชนทายาท (ทายาท โดยชอบธรรม บุตร  คู่สมรส  และหรือ บิดามารดา ที่ยังมีชีวิตอยู่)

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทโดยธรรม บริษัทประกันภัยจะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามลำดับ และหากมีทายาทผู้ที่มีสิทธิในลำดับเดียวกันหลายราย  ทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกันนั้นมีสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนในจำนวนตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด

 1. บันทึกประจำวันของตำรวจ
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย
 2. ใบรับรองแพทย์ระบุการสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพ
 3. บันทึกประจำวันของตำรวจ (พิสูจน์ความผิดแล้ว)
 • กรณีเบิกเงินชดเชยรายวัน (จะได้รับเป็นค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย
 2. ใบรับรองผู้ป่วยใน หรือสำเนาใบแจ้งหนี้จากโรงพยาบาล
 3. บันทึกประจำวันของตำรวจ

แต่อย่าลืม !! หากผู้ประสบภัยหรือทายาท หรือผู้รับมอบอำนาจผู้ใด  ยื่นคำขอรับ

ค่าเสียหายโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ  เพื่อขอรับค่าเสียหายตาม พ.รบ.นี้  มีความผิด มีโทษทางอาญา  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เลยนะค่ะ

 

#ประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ
#ประกันภัยภาคบังคับ มีอะไรบ้าง
#ประกันภัย พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถประเภทใดบ้าง
#พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2563
#ประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ พ ร บ ออนไลน์
#การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
#ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ราคา
#พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2535

 

 
Posted : 26/11/2021 3:25 pm
Share: