Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

มั่นใจการเดินทางด้วยเรือโดยสาร จากประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร

1 Posts
1 Users
0 Likes
105 Views
werachai
(@werachai)
Posts: 2479
Noble Member
Topic starter
 

 2021-11-23-112045

ปัจจุบันมีกฎหมายกำหนดให้เจ้าของเรือโดยสารทุกลำ  ต้องจัดให้มีการประกันภัยให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อเป็นหลักประกันว่า ในกรณีที่มีอุบัติเหตุใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ผู้โดยสารเรือได้รับบาดเจ็บ จะมีผู้ที่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้โดยสารเรือ

เรือโดยสาร ที่เข้าลักษณะต้องทำประกันภัย หมายถึง เรือที่ระบุประเภทการใช้ไว้ในใบอนุญาตใช้เรือให้เป็นเรือประเภทเรือโดยสาร (เป็นการบรรทุกผู้โดยสารตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่) โดยผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้บริการเรือโดยสาร จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร สำหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บ โดยจำนวนเงินประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองมีดังต่อไปนี้

 1. เสียชีวิต คนละ 100,000 บาท
 2. สูญเสียตาหรือสายตาสองข้าง คนละ 100,000 บาท
 3. สูญเสียแขนหรือขา หรือสมรรถภาพในการใช้แขนหรือขาสองข้าง คนละ 100,000 บาท
 4. สูญเสียแขนหรือสมรรถภาพในการใช้แขนหนึ่งข้าง และสูญเสียขาหรือสมรรถภาพในการใช้ขาหนึ่งข้าง คนละ 100,000 บาท
 5. สูญเสียแขนหรือขา หรือสมรรถภาพในการใช้แขนหรือขาหนึ่งข้าง และสูญเสียตาหรือสายตาหนึ่งข้าง คนละ 100,000 บาท
 6. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คนละ 100,000 บาท
 7. สูญเสียตาหรือสายตาหนึ่งข้าง คนละ 60,000 บาท
 8. สูญเสียแขนหรือขา หรือสมรรถภาพในการใช้แขนหรือขาหนึ่งข้าง คนละ 60,000 บาท
 9. ค่ารักษาพยาบาล คนละไม่เกิน 15,000 บาท

กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองหลักเฉพาะต่อผู้โดยสาร แต่ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความ

คุ้มครองเพิ่มถึงคนประจำเรือ หรือ ขอเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้มากกว่าภาคบังคับได้ 

            ในกรณีที่ผู้โดยสารประกันภัยจากเรือที่มีประกันภัยนั้น เจ้าของเรือผู้เอาประกันภัย จะต้องนำส่งหลักฐาน เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุและเอกสารเกี่ยวกับผู้โดยสารที่ประสบภัยโดยในกรณีที่มีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัทประกันภัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และในกรณีบาดเจ็บ ต้องส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ

             สำหรับเบี้ยประกันภัยที่เจ้าของเรือจะต้องจ่ายนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น เส้นทางการเดินเรือ (ในคลอง หรือในแม่น้ำระหว่างแม่น้ำและทะเล หรือในทะเล) ขนาดและชนิดของเรือรวมทั้งจำนวนผู้โดยสารในเรือลำนั้น ๆ ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยจะเป็นดังนี้

 1. จำนวนผู้โดยสาร 1-12 คน อัตราเบี้ยปรับอยู่ระหว่าง 50-80 บาทต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อปี
 2. จำนวนผู้โดยสารตั้งแต่ 13 คนขึ้นไป อัตราเบี้ยปรับอยู่ระหว่าง 100-150 บาทต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อปี
 3. หากเรือลำใดสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ครั้งละ 20 คน เบี้ยประกันภัยที่เจ้าของเรือลำนั้นจะต้องจ่ายคือ ประมาณ 2 – 3 พันบาทต่อปี

            ดังนั้นผู้บริโภคอย่างเรา  ก็เดินทางโดยสารทางเรือได้อย่างมั่นใจ  หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่างน้อยก็มีคนช่วยดูแล  ค่ารักษาพยาบาล และชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

 
Posted : 23/11/2021 11:53 am
Share: