Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

ลดความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องจากลูกค้า ด้วยประกันความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

1 Posts
1 Users
0 Likes
112 Views
werachai
(@werachai)
Posts: 2479
Noble Member
Topic starter
 

2021-11-12-130804

ผู้บริโภคในปัจจุบันตระหนักถึงสิทธิของตนเองมากขึ้น  ทำให้บริษัทของคุณมีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง     ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก  ผู้ค้าส่ง  ผู้ค้าปลีก   การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์  ช่วยคุณในการรับผิดชอบต่อสินค้าที่จำหน่ายไป  หากทำให้ผู้ซื้อได้รับความเสียหายจากการบริโภคหรือใช้สินค้านั้น  รวมถึงผู้ผลิตผสมหรือปรุงผิดสัดส่วน  ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค  ทั้งนี้การประกันภัยประเภทนี้จะไม่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคที่ใช้ในร้านหรือสำนักงานของผู้เอาประกันภัย   หรือการบาดเจ็บที่เกิดแก่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงควรทำประกันประเภทนี้  ได้แก่ ของเล่นเด็ก  เครื่องมือแพทย์ ยา สารเคมี หรือสินค้าที่มีอายุใช้งานนาน เป็นต้น

การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ให้ความคุ้มครองสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินนั้นต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ และเกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์  โดยให้ความคุ้มครองดังนี้

  1. ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น แม้การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอาจเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยนั้นหมดอายุแล้ว
  2. ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นครั้งแรกภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น แม้การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นสาเหตุของการเรียกร้องดังกล่าวอาจเกิดขึ้นก่อนระยะเวลาเอาประกันภัยนั้นก็ตาม

ในการพิสูจน์ความคุ้มครอง ผู้ที่บาดเจ็บหรือได้รับความเสียหาย ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ให้ได้ว่าการบาดเจ็บหรือเสียหายดังกล่าวเกิดจากหรือเป็นผลมาจากความบกพร่องในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองดังกล่าว จะมีข้อยกเว้นดังนี้

  1. ความเสียหายในการซ่อมแซมหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทน อันเนื่องมาจากการออกแบบ หรือการผลิต หรือการทำงานที่ผิดพลาดของผู้เอาประกันภัยเอง
  2. ค่าใช้จ่ายในการเรียกผลิตภัณฑ์นั้นคืน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ได้จำหน่ายออกไปแล้วมีข้อบกพร่องเกิดขึ้น อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ ผู้ผลิตมักเรียกผลิตภัณฑ์เหล่านั้นคืน เพื่อแก้ไขหรือซ่อมแซมข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาจสูงมาก จึงได้ระบุยกเว้นไว้ชัดเจนในกรมธรรม์
  3. การรับประกันคุณภาพหรือสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยได้ให้ไว้กับผู้บริโภค รวมถึงการที่ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ถึงระดับหรือในแบบที่ผู้เอาประกันภัยอ้าง
  4. ความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่ผู้เอาประกันภัยทราบอยู่ก่อนจะมีการเอาประกันภัยขึ้น ข้อยกเว้นนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตของผู้เอาประกันภัย

ส่วนค่าเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันมากน้อย ขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด  ผลิตภัณฑ์ที่เอาประกัน  ขอบเขตความคุ้มครองและประสบการณ์ในการสูญเสีย

 

#หลักความรับผิดในผลิตภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 คือข้อใด
#สินค้าไม่ปลอดภัย คือ
#พร บ สินค้าไม่ ปลอดภัย ภาษาอังกฤษ
#สินค้าที่ไม่ปลอดภัย มีอะไรบ้าง
#สรุป พร บ สินค้าไม่ ปลอดภัย
#PL Law คือ
#พรบ สินค้าไม่ปลอดภัย pdf
#พร บ ความรับผิดต่อ สินค้าไม่ ปลอดภัย pdf

 
Posted : 12/11/2021 1:12 pm
Share: