Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

ให้ความเป็นธรรมด้านสุขภาพกับประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่

1 Posts
1 Users
0 Likes
125 Views
werachai
(@werachai)
Posts: 2479
Noble Member
Topic starter
 

2021-12-02-163024

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้นหลายโรค เช่น โรคโควิด 19  โรคไข้หวัดนก  โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ เป็นต้น  หลายท่านจึงให้ความสนใจและมองหาประกันสุขภาพสักเล่มเพื่อรองรับและเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  จึงกำหนดมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่  New Health Standard  เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับบริษัทประกันชีวิตให้เป็นไปแนวทางเดียวกันทุกบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ และให้ความเป็นธรรมด้านประกันสุขภาพทั้งผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัย และสามารถทำให้ผู้เอาประกันสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมมากกว่าแบบเก่า ดังนี้

 • ความคุ้มครอง ครอบคลุมเข้าใจง่าย  เป็นมาตรฐานและทันสมัยกว่าเดิม  ทำให้นำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น
 • การพิจารณาไม่ต่ออายุสัญญา บริษัทไม่ต่ออายุได้ใน 2 กรณีเท่านั้น
 1. ผู้เอาประกันไม่แถลงสาระสำคัญตามจริง
 2. เคลมโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
 • การสิ้นสุดความคุ้มครอง (เมื่อเสียชีวิต) คืนเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามส่วนที่ยังไม่มีความคุ้มครอง
 • การบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้เอาประกันได้ กระทำการ “ฉ้อฉล (ทุจริต + ปกปิดข้อมูล)
 • การปรับเพิ่มเบี้ย การปรับเบี้ยประกันได้จาก 2 ปัจจัยหลัก
 1. อายุและขั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล
 2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของบริษัท (Portfolio)

ความคุ้มครองระบุแยกใช้เหมือนกันทุกบริษัท 13 หมวด เช่น

หมวด1 ค่าห้อง จะต้องระบุ คำว่า ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล  ทั้ง 3 รายการแทนคำว่า ค่าห้องเพียงอย่างเดี่ยว
หมวด 4.5  ค่ารักษาการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ตับ ไต ปอด หัวใจ ตับอ่อน ปลูกถ่ายไขกระดูก ต้องกำหนดให้ ค่าผ่าตัดเป็นอย่างน้อย 2 เท่าในแบบเหมาจ่ายซึ่งจะเห็นชัดในกลุ่มค่ารักษาแบบดั้งเดิม คือ ค่ารักษาประเภทแยกค่าใช้จ่าย HS
หมวด 10-11 เกี่ยวกับการฝั่งแร่ การรักษามะเร็งในรูปแบบเทคโนโลยี เช่น เวชศาสตร์นิวเคลียรักษา ร่วมถึงการฝังแร่รักษามะเร็ง และ การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง targeted Therapy มาตรฐานใหม่จะครอบคลุมทั้งหมด

การบอกล้างสัญญาเดิมจะบอกล้างสัญญาสุขภาพตลอดเวลาแม้จะเกิน 2ปี แต่ กฎหมายมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ จะบอกล้างสัญญา ภายใน 2 ปีแรกเท่านั้น
การต่อสัญญาประกันภัย มาตรฐานใหม่ระบุไว้ชัดว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ ต้องผิดเงื่อนไข  1 ใน3 ข้อ เท่านั้นซึ่งประกอบด้วย

 1. มีการไม่แถลงข้อมูลในใบคำขอเอาประกัน
  2. มีการเรียกร้องผลประโยชน์และการรักษาโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
  3. มีการเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันเกินกว่ารายได้ที่แท้จริง

            เมื่อการทำประกันสุขภาพมีมาตราฐานและเกิดความเป็นธรรม  การตัดสินใจเลือกทำประกันสุขภาพสักเล่มก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป  ซึ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพหลายบริษัทฯ ก็มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยรองรับกับโรคอุบัติใหม่และอัตราค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันอย่างมากมายค่ะ

#มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ 2564
#New Health Standard AIA
#มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คปภ
#new health standard ดีไหม
#new health standard เมืองไทย
#มาตรฐาน New Health Standard
#new health standard คปภ
#ประกันสุขภาพ มาตรฐานใหม่ pantip

 
Posted : 02/12/2021 4:43 pm
Share: